021-86086104
کنترل کننده هوشمند اکسیژن سازها
  • کنترل کننده هوشمند اکسیژن سازها

کنترل کننده هوشمند اکسیژن سازها

خلاصه

کنترل و مانیتورینگ اکسیژن سازهای بیمارستانی و گازهای طبی و اعلام هشدار در صورت خروج هر یک از پارامترهای تعریف شده از رنج مطلوب


توضیحات

OPD+